YARATILIŞ

Kitabı Hakkında
NOTLAR

Yazan

C. H. Mackintosh

Yeni ve Eski Değerler
Matta 13:52

ÖNSÖZ

Tanrı lütfunun sade müjdesini seven ve onu beğenen herkes için “Yaratılış Kitabı Hakkında Notlar” eserini ciddi bir şekilde tavsiye ederim. Bu notlar müjdeciliğe özgü çok derin ve anlamlı bir ruh tarafından yazılmışlardır. Onları okumuş olma ayrıcalığına sahip biri olarak onlardan çok yararlandığımı söylemem gerekir. Bu notların özellikle ilk bölümlerinde insanın günah nedeni ile tamamen mahvolmuş olduğu ve Tanrının bu duruma Mesih’te getirdiği mükemmel çözümü tam, net ve genellikle çarpıcı bir şekilde sunulmuştur.

Andromeda Galaxy
Andromeda Galaksisi

Müjde’de Mesih’in hizmetkarları için günahın ne olduğu ve lütfun ne olduğu hakkında sağ duylu ve güçlü ifadeler yer alır. Bu ifadeler özellikle günümüzde olduğu gibi yalnızca sahteliğin ortaya konduğu bir zamanda derin bir anlam ve değere sahiptirler.

İnsan doğasının, durumunun ve karakterinin ortaya koyduğu sorunlara mükemmel bir çözüm getiren Mesih’in Müjdesi günümüzde daha az bilinmekte ve daha az duyurulmaktadır. Bu nedenle Tanrının pek çok sevgili çocuğunun yüreklerini sayısız kuşku, korku ve yanıtlanmamış sorular ile dolar ve vicdanlarda karmaşa hakim olur; bunlara neden olan bu bilgisizlik çok üzücüdür. Can günah ile ilgili  tüm sorunların ve tanrısal kutsallığın taleplerinin çarmıhta tam olarak ve sonsuza kadar çözüm bulduğunu görmeye yönlendirilinceye dek vicdan tatlı ve sakin huzuru bilemeyecektir.

Mesih’in mükemmel kurbanından başka hiç bir şey acı çeken bir vicdanın acil ihtiyacını karşılayamaz. Mesih Kendisini çarmıhta Tanrıya bizim için sundu. “Fısıh Kuzumuz Mesih bizim için kurban edildi.” Vicdan orada ve yalnızca orada her talebi için mükemmel bir yanıt bulacaktır. Çünkü, inandığı için orada kuşku ve korkunun tüm temeli yıkılacak, günah ile ilgili tüm sorun sonsuza kadar çözülecek, her tanrısal talep kusursuz olacak karşılanacak ve tanrısal kutsallığın huzurunda esenlik duymak için sağlam bir temel atılacaktır. “Suçlarımız için ölüme teslim edilen ve aklanmamız için diriltilen Mesih” her şeyi çözüme kavuşturmuş ve işi tamamlamıştır! Müjde’ye iman ettiğimiz anda kurtuluruz ve bu yüzden tanrısal bir mutluluğa sahip olmamız gerekir. “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır.” (Romalılar 4:5; Yuhanna 3)

Tanrının günahkara olan sevgisinin büyüklüğünü, günahı sevgili biricik Oğlu’nun Kişiliğinde çarmıhta yargılaması ile anlarız. Tanrı orada çarmıhta bize gösterdiği mükemmel lütfu ile günah sorununu Kendi sınırsız kutsallığı ve adaleti ile uyumlu olarak çözüme ulaştırmıştır. Tanrı bizim mahvoluşumuzun derinliklerine, aşağı indi ve tüm günahımız ölçüldü, yargılandı ve kökü ve dalı ile birlikte lekesiz kurbanın değerli kanının dökülmesi aracılığı ile sonsuza kadar ortadan kaldırıldı. “Tanrı günahı bedende yargıladı.” Yani, Yani et ve kanımızda– dünyasal ya da yersel doğamız – bulunan günahın kötü kökünü çarmıhta yargıladı. Ama Tanrı aynı zamanda, her imanlının günahlarının ”sonunu da sağladı.” Böylelikle yalnızca Tanrı ve Mesih arasında günah ile ilgili olan tüm mesele halledildi ve çarmıhta nihai çözüme kavuşturuldu. Simun Petrus O’na, “Rab, nereye gidiyorsun?” diye sordu. İsa ona, “Benim gittiğim yere şimdi benimle gelemezsin” diye yanıt verdi. Aynı İbrahim ve İshak’ın Moriya bölgesindeki dağın tepesinde yalnız oldukları gibi, aynı şekilde Tanrı ve Mesih de Golgota tepesinin ciddiyeti ve ıssızlığının ortasında yalnız idiler. Bizim çarmıh ile olan tek bağımız günahlarımızın orada çarmıhta olmaları idi. Günahların yargısının tüm ağırlığını İsa tek başına taşıdı. (Şu ayetleri karşılaştırınız: Daniel 9:24; Romalılar 8:3; 2.Korintliler 5:21; İbraniler 9:26,28. )

Bu bereketli gerçek Tanrının kendi sözünden öğrenildiği ve iman aracılığı ile Kutsal Ruh’un gücü tarafından canda muhafaza edilir ise her şey esenlik, sevinç ve zafer olacaktır. Bu bereketli gerçek imanlıyı kendisinden, korkularından, kuşkularından ve sorularından tamamen uzaklaştırır. Ve imanlının gözü şimdi yalnızca TEK bir Kişi’ye dikilir, bu Kişi çarmıhta tamamladığı iş aracılığı ile tanrısal ve sonsuza kadar kalıcı doğruluğun temelini atmıştır ve her gerçek imanlıyı mükemmel bir şekilde temsil ederek yücelerdeki Kral’ın sağında oturmaktadır. İmanlının yüreğinin şimdi O’nun ile, yalnızca O’nun ile meşgul olması gerekir.

Tanrı günahı ortadan kaldırdığı zaman günahın tamamen ortadan kaldırılması gerekir ve iman bu gerçekten tamamen emindir. İsa, “TAMAMLANDI!” dediği zaman iş yapılmış idi, Tanrı yüceltilmiş idi, günahkar kurtulmuş idi, şeytanın tüm gücü tamamen yıkıma uğratılmış idi ve esenlik en sağlam temel üzerine bina edilmiş idi. Bu nedenle, yazılmıştır: “Esenlik Tanrısı koyunların yüce Çobanı Rabbimiz İsa Mesih’i sonsuza kadar kalıcı antlaşmanın aracılığı ile ölümden diriltmiştir.” Tanrı, çarmıhta yargı Tanrısı idi; boş mezarda ise Tanrı, esenlik Tanrısıdır. Mesih’in çarmıhta dökülen kanı aracılığı ile her düşman yok edilmiş ve sonsuz esenlik ilan edilmiştir. “O, Baba’nın yüceliği aracılığı ile ölümden diriltildi.” “Sonsuz bir yaşamın gücü ile” diriltildi ve iman eden herkesi Kendisi ile bu diriliş yaşamının gücünde birleştirir. İmanlılar O’nun kanı aracılığı ile temizlenirler ve O’nun Kişiliğinde kabul edilirler. (Bakınız Efesliler 1:6; Koloseliler 2:10; 1.Yuhanna 5:20.)

İsa böylelikle Kendisine yapması için verilmiş olan işi kusursuz olarak yerine getirdi ve tamamladı ve göğe gitti; Kutsal Ruh kurtuluşun tamamlandığına dair bir tanık olarak aşağı geldi ve imanlıyı “sonsuza kadar mükemmel” kıldı ve gökyüzünde Mesih’i yüceltti.

Daha sonra elçiler kurtuluşun iyi haberlerini günahkarlara duyurmaya başladılar. Vaaz ettikleri sözlerin konusu, “İsa ve diriliş idi.” Ve diriltilmiş ve yüceltilmiş olan O’na iman eden herkes hemen ve sonsuza kadar kurtuldu. “Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi ve bu yaşam O’nun Oğlundadır. Kendisinde Tanrı Oğlu bulunanda yaşam vardır ve kendisinde tanrı Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.” (1.Yuhanna 5:11,12.) MESİH’İN KİŞİLİĞİNİN- GÖKSEL ADAMIN dışında ya da O’ndan ayrı olarak hiç bir bereket mevcut değildir; “çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence O’nda konut kurmuştur.” O zamandan beri Tanrı her zaman her günahkarın önüne O’nun Müjdesi ile bağlantılı olarak şunu koymuştur; imanın TEK objesi olarak ve “İMAN EDEN HERKESİN” aklanması için Mesih insan doğruluğuna dayanan Kutsal Yasanın sonudur.” (ROMALILAR 10)

Göz yalnızca bu göksel Mesih üzerine dikildiği zaman, her şey ışık, sevinç ve esenliktir. Ama eğer göz kendine bakar ve kendinde buldukları ile meşgul olur ise ya da ne hissettiğine bakar ise veya yürek ile Mesih arasına girebilecek herhangi bir şeye bakar ise o zaman canda her şey karanlık, belirsiz ve mutsuz olacaktır. Ah! Tanrı lütfunun müjdesi nasıl da bereketli bir şekilde basittir.

Tanrı lütfunun müjdesinin kaybolmuş günahkara verdiği mesajın yükü, “Gel, çünkü şimdi her şey hazırdır” ifadesidir; günah sorusu ortaya konmamıştır – “Lütuf Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile sonsuz yaşam doğruluğunda egemenlik sürer.” Tanrı’yı günah konusunda mükemmel bir şekilde tatmin etmiş olan Mesih konusunda şimdi Tanrı ve sizin yüreğiniz arasındaki tek soru şudur: Tanrı’nın Mesih’i ile canınızın tek payı olarak siz de mükemmel bir şekilde tatmin oldunuz mu? Bu müjde ile ilgili önemli bir sorudur. Mesih her şeyi Tanrının yüceliği için yerine getirmiştir. Ve şimdi Baba, O’nu onurlandırmak, yüceltmek ve yükseltmek amacı ile “Oğlu’na bir evlilik yapacaktır.” Tanrının bu düşüncesi ile sizin yüreğiniz tam bir uyum içinde mi? Ellerinizden bir çalışma yapması talep edilmez – sizin gücünüze ihtiyaç yoktur-sizden ürün talep edilmez- Tanrı her şeyi tedarik etmiştir ve her şeyi hazırlamıştır. Her şey tamamen ve yalnızca lütuftur – Tanrının saf lütfu yalnızca “inanmaktır”, “Gel, çünkü şimdi artık her şey hazır”, evlilik şöleni – düğün giysisi – kraliyet onurları- Baba’nın varlığı ve huzuru- tam sevinç- ve sonsuza kadar zevkler- hepsi hazırdır, -şimdi hazırdır – “açıklanmak üzere hazırdır.” Sevgili Okuyucu, sen hazır mısın? Ah! Ne kadar ciddi ve önemli bir soru! Sen hazır mısın? İşittiğin mesaja inandın mı? Oğul’u kucakladın mı? O’nu “Rablerin Rabbi olarak taçlandırmaya” hazır mısın? Sofra kuruldu – ev hızla doluyor- “ama yine de hala yer var.” Gece yarısı söylenecek olan sözü şimdiden işittin: “İşte Güvey geldi, hazırlıklı olanlar O’nun ile birlikte düğün şölenine girdiler. VE KAPI KAPANDI.” “Siz de hazır olun çünkü İnsanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.” (Matta 25:10; Luka 12:40)

Ama şimdi okuyucuma NOTLAR’ın kendisini okumasını tavsiye etmem gerekiyor. Okuyucu, “Notlar’da” bu bereketli konuyu tam olarak, sık sık ve ayrıntılı bir şekilde yazılmış hali ile ve aynı zamanda pek çok başka derin anlam taşıyan konular ile birlikte bulacaktır. Örneğin, Tanrının kilisesinin farklı konumu ve mükemmel birliği; gerçek kutsallık; uygulamalı öğrencilik; evlatlık v.b.

Dört Müjde’nin dışında Kutsal Kitap’ta sanırım bu Yaratılış kitabı kadar ilginç olan başka hiç bir kitap yoktur; Tanrının, halkı için yazdırdığı ilk kitabın tüm tazeliği ile bizlere gelmiştir. İçerikler çeşitlidir – üstün bir bilgi verirler – ve öğrenci için Tanrının tüm kitabının en değerli içeriği özelliğini taşırlar.

Bu “Notlar” bir kez daha gayretli bir dua ile Efendi’nin ayaklarının dibine bırakılırlar, öyle ki O onları alsın ve Kendi tanrısal onay mührünün altına koyarak okuyacak kişilere göndersin.  Amin.

Andrew Miller
Londra, İngiltere