28. Aşama 2: Tanrı’nın Şimdiki Programı

Yüreklerine yazacağım.”
RAB  (Yeremya 31:33)

Pek çok kişi günahın ölümcül laneti üzerinde fazla durmazken, pek çok kişi de yaşamın günlük lanetleri olarak adlandırılabilecek şeylere tutsak olarak yaşarlar.

Dünya nüfusunun çoğunluğu kaza, hastalık ve ölüm korkusu içinde yaşar. İnsanların çoğu yiyecek satın almak ve borçlarını ödemek için yeterli paraları olmadığı konusunda kaygılanırlar. Bazı insanlar ise, talihsizlikten, büyüden, ya da nazardan korkarlar, mutlu oldukları zaman bunu yüksek sesle söylememeye özen gösterirler, çünkü eğer kötü bir ruh mutluluklarını işitirse, mutluluklarının nesnesine zarar vereceğini düşünürler. Bazı kişiler kötü ruhları ve felaketi savuşturmak için evlerine, kendilerinin ve çocuklarının üzerlerine muska ya da tılsımlı dualar asarlar. Çoğu insan korunmak için tılsımlar ya da ezberden okunmuş dualarla kutsanan sular içerler.240 Tanrı’ya şükürler olsun ki, Yaratıcılarını-Kurta­rıcılarını bilen ve O’na güvenen kişilerin bu tür önlemler almaya ihtiyaçları yoktur, çünkü O, düşmanın hayali ya da gerçek tüm kötü güçlerinden sonsuzca daha büyüktür. Bir imanlı için korkulacak hiçbir şey yoktur, çünkü Rab İsa, ölümün kendisi de dahil olmak üzere var olan her gücün üzerinde yetkiye sahiptir.

İsa, günahın bedelini ödeyerek günahın, yalnızca sonsuz yazgımızı etkileyen lanetini tersine çevirmek için gelmedi, aynı zamanda günahın günlük yaşamlarımızı etkileyen lanetini de tersine çevirmek için geldi

LANETİ TERSİNE ÇEVİRMEK: AŞAMA İKİ

Kutsal Yazılar şöyle der: “Yavrularım, siz Tanrı’dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan dünyadakinden üstündür.(1. Yuhanna 4:4)

Bu “İmanlıda Olan” kimdir?

İsa, çarmıha gerilmeden önceki gece öğrencilerine şöyle dedi:

 “Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.

Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim.

Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba’nın benim adım ile göndereceği, Yardımcı, Kutsal Ruh size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum, size Kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.(Yu­hanna 14:16-18, 25-27)

BAŞKA BİR YARDIMCI

İsa, öğrencilerine Kendisi göğe geri döndükten sonra Baba’nın onlara “başka bir Yardımcı… Kutsal Ruh’u” göndereceğine söz verdi.

İngilizce’ye yardımcı olarak çevrilen Grekçe parakletos sözcüğü, yardımcı, teselli eden, öğütçü ya da avukat anlamına gelir. Parak­letos sözcüğü, Kutsal Yazılar’da hem Tanrı Oğlu hem de Tanrı’nın Kutsal Ruhu olarak kullanılır.241 Oğul günahkârları, günahın cezasından kurtarmak için geldi, Kutsal Ruh ise günahkârları günahın gücünden kurtarmak için geldi.

Kutsal Ruh aynı Oğul gibi her zaman Tanrı ile birlikte olmuştur. Bu nedenle, Tanrı’nın kitabının başlangıç satırlarında Tanrı’nın Ruh’u” olarak adlandırılır (Yaratılış 1:2)

Pek çok kişinin yaptığı gibi,242 “Yardımcı’nın, Kutsal Ruh’un” melek Cebrail ya da daha sonra gelecek olan bir peygamber olduğunu ileri sürmek, hem peygamberlerin Yazılarına hem de İsa’nın söylediklerine ve yaptıklarına karşı çıkmak olur.

İsa, öğrencilerine, bir çarmıh üzerinde öldükten ve tekrar yaşama döndükten sonra, Kutsal Ruh’un aşağı inebilmesi ve Tanrı’nın mesajına iman eden herkesin yüreğinde konut kurabilmesi için göğe yükseleceğini söyledi. Oğul yukarı çıkacak ve Ruh aşağı inecekti. İsa öğrencilerine şöyle dedi: “Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O’nu size gönderirim.(Yuhanna 16:7)

Tarih içinde bu gelinen noktaya kadar, Kutsal Ruh zaman zaman güçlendirmek, rehberlik etmek ve bereketlemek için imanlılar ile birlikte olmuştu. Ancak yine de Kutsal Ruh’un imanlıların içinde sürekli olarak yaşamak üzere gelebilmesi, İsa’nın, dünyanın günah sorununu çözmesinden sonra mümkün oldu.

Rab İsa çok özel bir olayı duyuruyordu. “Gerçeğin Ruhu … aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır.(Yuhanna 14:17)

KUTSAL RUH’UN GELİŞİ

İsa ölümden dirildikten sonra, Yazılar’da şu kayıt yer alır:

“İsa öğrencileri ile birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti: ‘Yeru­şalim’den ayrılmayın, Baba’nın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki, Yahya su ile vaftiz etti, ama sizler birkaç güne kadar Kutsal Ruh ile vaftiz edileceksiniz… ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşa­lim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. (Elçilerin İşleri 1:4-5,8)

Bu sözler, İsa’nın dirilişinden elli gün geçtikten sonra, göğe yükselişinden on gün sonra yaşanılan Pentikost Günü’nde yerine geldi.243

“Pentikost Günü geldiği zaman, bütün imanlılar bir arada bulunuyorlardı. Ansızın gökten, güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal Ruh ile doldular …(Elçilerin İşleri 2:1-4)

Yeni Antlaşma, Elçilerin İşleri 2. bölümdeki dramatik olayın tamamını kaydeder. İsa’nın öğrencileri Kutsal Ruh’un gücü aracılığıyla Asya, Arabistan ve dünyanın diğer bölgelerinden gelerek Yeruşalim’de toplanmış olan pek çok yabancının konuştuğu çeşitli dillerde Tanrı’nın iyi haberini duyurmaya başladılar.

Kutsal Ruh’un indiği o günde üç bin kişi Tanrı’nın mesajına inandı ve sonsuz yaşam armağanını aldı. İmanlıların sayısı hızla büyüdü.

Elçilerin İşleri Mesih’teki ilk imanlıların tarihini kaydeder ve diri Mesih’in iyi haberinin tüm Roma İmparatorluğu’nda nasıl –kılıç gücü aracılığıyla değil, Tanrı’nın sevgisinin ve Kutsal Ruh’un gücünün aracılığıyla– yayıldığını anlatır.

GÖREVE ÇAĞRILAN KİŞİLER

Tanrı’nın yeryüzündeki bu şimdiki zaman hakkındaki temel programı “öteki uluslardan kendi adı için (kendine ait) bir halk çıkarmak”tı (Elçilerin İşleri 15:14).

Kutsal Ruh’un Pentikost Günü’nde gelişi kilise olarak adlandırılan özel bir imanlı ailesinin ortaya çıkmasını sağladı. Kilise’nin orijinal Grekçe’deki karşılığı ekklesia’dır; “toplanma” ya da “göreve çağırılanlar” anlamına gelir. Günümüzde “kilise” sözcüğü, yanlış kavramlar ve sayılması imkansız mezheplerle karıştırılır. Kendilerini Hristiyan olarak adlandıranların çoğu, sürdürdükleri yaşam tarzı ile Mesih’in adını alenen küçük düşürürler. Bir din’e sahip olabilirler, ama Tanrı ile içten bir ilişkiye sahip değildirler. Bu kişiler, İsa’nın kanına iman aracılığıyla günahlarından asla temizlenmemişlerdir.

İyi haber, Tanrı’nın her yerdeki tüm insanları Oğlu’na güvenmeye, O’nun özel yeni yaratığı olmaya ve sonsuzluğu O’nun ile geçirecek olan imanlıların ailesinde evlat olmaya davet eder.

Tanrı’nın vaatlerine İsa gelmeden önce (Eski Antlaşma zamanında) inanmış olanlar, Tanrı’nın ailesinin bir bölümüdürler, ama yalnızca İsa geldikten sonra bu vaatlere inanmış olan kişiler, “kilise” olarak bilinen yaşayan bir organizmanın parçasıdırlar. Kilise aynı zamanda “mesih’in bedeni” ve “gelin” olarak da adlandırılır.244 Kutsal Yazılar, Rab İsa Mesih’e güvenen herkes için şunları söyler:

“Ama siz… sizi karanlıktan şaşılası ışığına çağıran Tanrı’nın erdemlerini duyurmak için seçilmiş Tanrı’nın öz halkısınız. Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı’nın halkısınız.” (1. Petrus 2:9-10)

Kutsal Kitap’ın birinci ve ikinci bölümleri başlangıçta Tanrı’nın insanları nasıl kendi öz halkı olarak yarattığını açıklar. Üçüncü bölüm Adem’in nasıl günah işlediğini ve kendisini ve tüm insan soyunu Tanrı’dan nasıl ayırdığını kaydeder. Ancak yine de, bu bölümü izleyen Yazılar, murdar günahkârların tekrar Tanrı’nın “kendi öz halkı” olabilmeleri için Tanrı’nın ne yaptığını açıklarlar.

Siz, Tanrı’nın “öz halkının” bir parçası mısınız? Eğer öyleyseniz, o zaman Tanrı’nın, laneti tersine çevirmek için hazırlamış olduğu programın ikinci aşamasında yer alıyorsunuz demektir.

KURTARILMIŞ VE MÜHÜRLENMİŞ

Tanrı’nın kurtuluş armağanını almış bir günahkârın yaşamında Kutsal Ruh’un yaptığı ilk şey, o kişiye yeni yaşam vermektir. Kendilerine ve kendi çabalarına duydukları güveni İsa Mesih’e ve O’nun kurtarma eylemine transfer etmiş olan herkes, Kutsal Ruh aracılığıyla yeniden doğar.

İsa, şöyle dedi:

“Bedenden doğan bedendir. Ruh’tan doğan Ruh’tur. Sana, ‘yeniden doğmalısınız’ dediğime şaşma.... Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. (Yuhanna 3:6-7,16)

“Yeniden doğmak” ne kadar harika bir şeydir! Bir günahkârın ruhsal olarak yeniden doğması birleşik birliğinin tümünün içindeki işidir. Baba Oğlu’nu gönderdiği, Oğul, günah uğruna Kanını döktüğü ve Kutsal Ruh yeni yaşam ile imanlının içine döküldüğü için yeni yaşam mümkündür.

Kutsal ruh bize yalnızca sonsuz yaşam vermekle kalmaz; O, bizi sonsuza kadar mühürler, Tanrı’nın özel malı olarak işaretler ve sonsuza kadar içimizde konut kurar. Aynı zamanda Kutsal Ruh bu dünyadan ayrılma vaktimiz geldiğinde, Baba’nın evine güvenlik içinde varmamızı garantiler.

“Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun Müjde’sini duyup O’na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh ile O’nda mühürlendiniz… Ruh, mirasımızın güvencesidir.” (Efesliler 1:13-14)

Gerçek bir imanlının sonsuz kurtuluşu kaybetmesine hiçbir şey engel olamaz. “Sonsuz kurtuluşu garantileyen …Kutsal Ruh’tur.”

TEKRAR GÜNAH İŞLEMEK İÇİN Mİ ÖZGÜR KILINDIK?

Zaman zaman insanların alaylı bir ifadeyle şu soruyu sorduklarını işitirim: “Tamam, Cennette kendime bir yer sağlamak için yapmam gereken tek şey, İsa’nın günahlarım uğruna öldüğüne inanmak. O zaman günah işlemeye istediğim gibi devam edebilirim, öyle değil mi?”

Bu aynı mantığı kullanalım, eğer siz kurak bir toprakta tamamen çaresiz kalarak kaybolduktan sonra, biri sizi kurtarırsa sizi kurtaran kişiye, “Teşekkürler! Şimdi tekrar kaybolmak için özgürüm!” mü diyeceksiniz?

Ya da bir alacaklı sizin büyük miktardaki borcunuzu bağışlarsa, onu gücendirecek şeyleri bilerek ya da kasten yapmak isteyecek misiniz?

Ya da üzerinize temiz ve ütülü giysiler giydiğinizi farz edelim, “Çok iyi! Şimdi gidip kirli, çamurlu bir yerde yatabilirim” mi diyeceksiniz?

Bu tür bir düşünce sıralaması mümkün değildir.

O zaman neden Adem’in çocukları, günah ve günahın sonuçları ile ilgili konularda bu şekilde düşünsünler?

Yanıt, üzücü bir şekilde aşikardır. Günah zihinlerimizi ve yüreklerimizi güçlü bir şekilde kavramıştır, öyle ki bu kavrayış günahın iyi ve arzulanabilir olduğu konusunda bizi ikna edecek noktaya varmıştır. Bu tür bir düşünce elbette yeni değildir. Aynı zamanda Adem ve Havva da günahı –yasaklanan meyveyi alma– “bilgelik kazanmak için çekici gördüler (Yaratılış 3:6).

Anlaşılması gereken şey şudur: bir günahkâr Tanrı’nın mesajına inandığı anda, artık günah çölünde kaybolmuş değildir. Bu yükü ağır borcun tamamı ödenmiştir. İmanlı şimdi Mesih’in saf doğruluğu ile giydirilmiştir.

Kutsal Ruh Tanrı’nın, yeniden doğan bir çocuğunun içine, günahın iyi değil kötü bir şey olduğuna dair kutsal bir kanaat yerleştirir. Tanrı’nın halkını O’nun kutsal karakterini ve davranışını yansıtan yaşamlar sürdürmesi konusunda güçlendirir. Tanrı’nın yeniden doğan çocukları, göksel ailenin üyeleri olarak aile onuruna yakışan yaşamlar sürdürmeyi isteyeceklerdir.

İmanlılar Kutsal Ruh’u önemsemedikleri ve yaşam tarzları ile Rab’bi onurlandırmadıkları halde, Mesih’teki tüm gerçek imanlıların içinde bu göksel Konuk yaşamaktadır. Bu nedenle Kutsal Yazılar Mesih’e güvenen herkese şu öğütte bulunurlar:

“Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh ile mühürlendiniz (Efesliler 4:30).

Rab İsa’daki imanlılar iman aracılığıyla aldıkları kurtuluşu asla kaybedemezler, ama imansızlar gibi yaşayarak “Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu üzebilirler”. Rab’bin halkı hala dünyanın içinde olsa bile, artık “(O) dünyadan olmadığı gibi onlar da dünyadan değildirler.” (Yuhana 17:16)

Rab İsa nasıl bu dünyanın tanrısaymaz uygulamalarından nefret ediyorsa, O’nun öğrencilerinin de aynı şekilde hareket etmeleri gerekir.

“Öyleyse ne diyelim? Lütuf çoğalsın diye günah işlemeye devam mı edelim? Kesinlikle hayır! Günah karşısında ölmüş olan bizler artık günah içinde nasıl yaşarız?” (Romalılar 6:1-2)

Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini – fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Bunlar yüzünden Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor. Geçmişte bunlarla iç içe yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir iftira ya da edepsiz söz çıkmasın. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıkları ile birlikte üzerinizden sıyırıp attınız. Eksiksiz bilgiye erişmek için Yaratıcısı’na benzer olmak üzere yenilenen yeni yaratılışı giyindiniz.” (Koloseliler 3:5-10)

TANRI’NIN İMANLIDAKİ YAŞAMI

Tanrı’nın Oğlu nasıl inanan günahkârları günahın cezasından kurtarmak için geldiyse, aynı şekilde Kutsal Ruh da imanlıları günahın günlük gücünden kurtarmak için gelmiştir.

Kutsal Ruh’un, bu konuda nasıl çalıştığına bakalım:

Bir kişi Mesih’e güvendiği anda, Tanrı’nın Ruh’u, o kişinin ruhunda, iç kontrol merkezinde yaşamak için gelerek o kişinin içinde O’nun egemenliğini kurar. Kutsal Ruh, imanlıya Tanrı’yı hoşnut etmesini isteten yeni bir doğa verir. Bu durum, o kişinin günahlı, bencil doğasının yok olduğu anlamına gelmez. Eski doğa yalnızca, imanlı Cennete gittiğinde silinecektir. İmanlılar bu dünyada günahsız bir mükemmeliyet durumuna ulaşamazlar. Ancak yine de, memnun edemedikleri zamanlarda derin üzüntü duymaları gerekir.245

Her gerçek imanlının yaşamında eski doğa (Adem’den miras alınan) ve yeni doğa (Kutsal Ruh tarafından ekilen) arasında sürekli bir savaş mevcuttur. Mesih’in imanlıda konut kurmuş olan Ruh’u, imanlıya Tanrı’yı hoşnut etmesi için yüreğinde hissettiği bir arzu verir. Kutsal Ruh, Tanrı’nın halkına günah geçici sefa” (İbraniler 11:25) sağlamasına rağmen, “bu gibi şeylerin sonucunun ölüm ol­duğunu…. ama şimdi günahtan özgür kılındıklarınımeyveleri­nin kutsallaşmaolduğunu öğretir (Romalılar 6:21-22) Kutsal Ruh imanlının içinde büyük değişiklikler üretir.

“Ruh’un ürünüyse:
     Sevgi, sevinç, esenlik,
        sabır, şefkat, iyilik,
           bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir.
Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.” (Galatyalılar 5:22-23)

İnsanların kendi çabalarını talep eden dinler, ruhsal meyve üretmezler. Din yasaları bir kişinin dışsal davranışını belli bir ölçüye kadar değiştirebilse de, yalnızca Kutsal Ruh bir kişinin içsel doğasını değiştirebilir.

Tanrı, sizin yaşamınızı Kendi egemenliği ile yönetmek ister. Tanrı size izlemeniz gereken bir kurallar dizisi vermek yerine, içinize Kendi yaşamını koyar ve sizin aracılığınızla diğer insanları bereketler ve Adının yüceliğini duyurur.

LİSTELER Mİ, SEVGİ Mİ?

Bu öykü, karısı ölen bir adam hakkındadır. Dul adam, haftada üç gün evini temizlemesi ve çamaşırını yıkaması için bir hanım tutar. Adam, buzdolabının üzerine temizlikçi her geldiğinde ondan yapmasını istediği işlerin bir listesini yapıştırır. Ve, evet, adam yaptığı iş için bu kadına para öder.

Bir süre sonra adam bu hanıma aşık olur ve ondan kendisiyle evlenmesini ister. Kadın kabul eder. Evlendikten sonra adam, buzdolabının üzerine yapıştırdığı görevler listesini kaldırır. Aynı zamanda ona ödediği resmi maaşı ödemekten de vazgeçer. Neden? Çünkü “evi temizleyen hanım” onun sevgili eşi olmuştur! Bu hanım şimdi evi içinden gelerek temizlemektedir, çamaşırları içinden gelerek yıkar ve hatta listede hiçbir zaman bulunmayan birçok başka işi de yapar. Neden? Çünkü kocasını sever ve onu hoşnut etmeyi ve ona hizmet etmeyi ister. Buzdolabının üzerindeki kurallar şimdi bu hanımın artık yüreğinde yazılıdırlar.

Tanrı, Kendisine ait olan kişiler için aynısını yapar.

“Yasamı içlerine (zihinlerine) yerleştirecek ve yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar.” (Yeremya 31:33)

Buzdolabının üzerindeki liste gibi, insanın din’i size, yerine getirilmesi gereken bir görevler dizisi sunar, ve eğer “Tanrı istediği takdirde”, size çabalarınızın karşılığının inşaallah Yargı Günü’nde “ödeneceğini” vaat eder.

Bu durumun aksine Rab, görkemli bir karşıtlık içinde, size Kendisi ile bir ilişki sunar. Tanrı, yalnızca cezanızı kaldırmak ve sonsuz yaşam sunmakla kalmamıştır, aynı zamanda siz O’nun önerisini kabul ettiğiniz takdirde Kutsal Ruh’u ile gelmek ve içinizde yaşamak ister.

Tanrı, size asla yerine getiremeyeceğiniz uzun görevler listesi vermek yerine O’nu hoşnut etmeniz ve O’na bir sevgi yüreği ile hizmet etmeniz için arzu vereceğini vaat eder. Bir sevgi ilişkisi, iyi işler için bir dinin kurallar listesinden ve yasalarından daha iyi motivasyon üretir. Çünkü:

“…sevgi yasanın yerine getirilmesidir.” (Romalılar 13:10)

Din, size yeni bir yaşam ve Cennette bir yer vaat edebilir, ama bunları sağlayabilecek olan yalnızca Kutsal Ruh’tur. Yalnızca Kutsal Ruh sizi sevgi, sevinç, esenlik ve sonsuz güvenlik ile doldurabilir.

“Umut düş kırıklığına uğratmaz, çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı’nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. (Romalılar 5:5)

SEVİNÇLE İTAAT ETMEK

İmanlıların Rab’be ve insanlara Tanrı’nın sevgisi ile dolup taşan bir yürekle hizmet ettikleri gerçeğinin anlamı, elbette, itaat etmeleri gereken buyruklar olmadığı anlamına gelmez. Örneğin, İsa tam göğe dönmek üzereyken, öğrencilerine şunları söyledi:

“Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adı ile vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte Ben, dünyanın sonuna kadar her an sizinle birlikteyim.” (Matta 28:18-20)

İsa izleyicilerine kurtuluşun iyi haberini “tüm uluslara” duyurmalarını buyurdu. Bir kişiye Tanrı’nın kurtuluş armağanını aldıktan sonra, İsa’nın buyurduğu her şeye uymayı” öğretmek gerekiyordu. Örneğin, İsa, öğrencilerine düşmanlarını sevmelerini ve herkese sevinçle hizmet etmelerini öğretti. Mesih’in izleyicilerinin tutkusu, tek gerçek Tanrı’nın tanınması, O’na güvenilmesi ve O’nun dünyanın dört bucağında övülmesi olmalıydı.

İsa, öğrencilerine aynı zamanda yeni imanlıları “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adı ile” vaftiz etmelerini de söyledi. Burada, “adları” (çoğul) yerine, adı ile” (tekil) ifadesinin kullanıldığına dikkat edin. Yalnızca kendilerini çaresiz günahkârlar olarak görenler ve İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişi hakkındaki iyi habere inananlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olan tek gerçek Tanrı ile sonsuz bir ilişkiye sahip olacaklardır.

Tanrı’nın mesajına inananlar, imanlarını bir nehirde ya da herhangi başka bir su birikintisinde vaftiz olarak göstermelidirler.

NEDEN VAFTİZ?

Bir imanlının günahtan temizlenmesi için törensel bir şekilde suyun altına sokulmaya ihtiyacı var mıdır? Hayır, imanlı, İsa’nın ölümü ve dirilişi aracılığıyla yaptıkları sayesinde zaten Tanrı tarafından temizlenmiş ve doğru ilan edilmiştir. Su vaftizi, bir içsel gerçekliğin dışsal sembolüdür. Bir kez Tanrı’nın mesajına iman ettikten sonra Kurtarıcımız ve yeni Efendimize itaat ederek vaftiz olmalıyız, ama bizi cennete girmek için uygun kılan, böyle bir vaftiz değildir.246

O zaman su vaftizi neyi ifade eder? Su vaftizi, bir imanlının Rab İsa’nın ölümü, gömülmesi ve dirilişi ile özdeşleşmiş olduğunu görsel bir şekilde sembolize eder. Su vaftizi, imanlıların Tanrı’nın kurtuluş planına olan imanlarını ilan etmelerinin bir yoludur. Su, ölümü temsil eder. Bir kişi, suyun altına konulduğu zaman, “İsa, benim günahlarım için öldü ve gömüldü” demektedir. Ve kişi, sudan çıktığında, “İsa benim için ölümü yendi. O’nun ölümü, gömülmesi ve dirilmesi benim içindi, günahtan temizlendim, doğru ilan edildim ve bana sonsuz yaşam verildi” demektedir.

Bu konuda yanılgıya düşmeyin. Bir günahkârın Tanrı’nın huzurunda kabul edilmesi, yalnızca İsa Mesih’in mükemmel doğruluğu ve tamamladığı iş ile mümkün olabilir. Bağışlanmış bir günahkâr olarak, Rab ile sonsuza kadar birlikte yaşayacağımı biliyorum. Ama bunun nedeni benim iyi olmam değildir. O’nunla sonsuza kadar birlikte yaşayacağım, çünkü “Kutsal Yasa’ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih’e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih’te bulunayım.” (Filipi­liler 3:9)

İnsanların dinleri size kendinize ve kendi çabalarınıza bakmayı öğretir. Tanrı’nın Müjdesi ise, size Mesih’e ve O’nun kusursuz doğruluğuna bakmayı öğretir.

İMANLILAR İÇİN YARGI YOK MU?

Mesih’in günahkârları sonsuz yargıdan kurtarmak için gerekli olan her şeyi yapmış olduğu gerçeği, zihinlerde başka bir sorunun ortaya çıkmasına neden olur. Elektronik posta gönderenlerden biri şu soruyu sordu:

Subject: Email Feedback

Eğer İsa, insanları günahlarından kurtarmak için çarmıhta kanını döktüyse, bu durum yargı gününün amacını ortadan mı kaldırır?

Hayır, İsa’nın günahlarımız için çarmıhta ölmesi, imanlıların Tanrı’ya kendileriyle ilgili hesap vermeleri gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Kutsal Yazılar şöyle der: “Çünkü yargının, Tanrı’nın ev halkından başlayacağı an gelmiştir. Eğer yargılama önce bizden başlarsa, Tanrı’nın Müjdesi’ne kulak asmayanların sonu ne olacak?” (1. Petrus 4:17)

İKİ YARGI GÜNÜ

Kutsal Yazılar, gelecekte, birbirlerinden tamamen farklı iki Yargı Günü’nden söz ederler. Önce, doğruların dirilişi ve yargısı, son olarak da günahkârların dirilişi ve yargısı olacaktır.247

Doğruların yargılanması: Bu Yargı Günü’nde yer almak istersiniz. Bu Mesih’in Yargı Kürsüsü’nün önünde bulunanlar, cennete mi yoksa cehenneme mi gönderilecekleri konusunda sorguya tabi tutulmayacaklardır. Yeryüzünde yaşarken Tanrı’nın doğruluk armağanını aldıkları için zaten cenette olacaklardır. Ancak yine de, imanlılar olarak yaptıkları işlerin motifleri ve değerleri ile ilgili olarak Tanrı’nın yapacağı değerlendirmeye göre ya ödül alacaklar ya da kayba uğrayacaklardır. Tanrı’nın isteğine göre yaşamış olan, diğer insanlara alçakgönüllülükle hizmet etmiş, denemelerde Tanrı’ya güvenmiş, O’nun Sözü’nü sevmiş ve başkalarına duyurmuş ve umutla Rab’bin gelişini beklemiş olan bir imanlı, ödül alacaktır; öz-merkezli bir imanlı ise, “zarar edecek, kendisi kurtulacak, ama ateşten geçmiş gibi olacaktır” (1. Korintliler 3:11-15). Kutsal Kitap, imanlıların Rab’be tapınırken O’nun ayaklarının önüne minnettarlıkla atacakları beş farklı “taç” alabileceklerini yazar.248 “Tanrı’nın yargı kürsüsü önüne hepimiz çıkacağız... Her birimiz kendi adına Tanrı’ya hesap verecktir.” (Romalılar 14:10,12)

Günahkârların yargılanması: Büyük Beyaz Yargı Tahtı olarak adlandırılan, bu korku verici Yargı Günü’nde yer almak istemezsiniz. Bu korkunç olay, yeryüzündeyken Tanrı’nın kurtuluş sağlayışına güvenmeyen ve bu nedenle günahları içinde ölen herkes tarafından yaşanacaktır. Bu kişilerin cennete mi yoksa cehenneme mi gidecekleri konusunda hiçbir sorgulama olmayacaktır. Her biri sahip oldukları gerçek ile ne yaptıklarına göre farklı derecelerde cezalar alacak olmalarına rağmen, hepsi de ateş gölüne mahkum edileceklerdir. “Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak her biri yaptıklarına göre yargılandı. Sonra Ölüm ve Ölüler Diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adları Yaşam Kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldılar.” (Vahiy 20:11-15)

İyi haber, bu sözcükleri okuyan kişilerin hiçbirinin mahvolmayacağıdır, çünkü Rab İsa günahın cezasından herkesi özgür kılar.

TANRI’NIN ÇOCUKLARI

Daha önce belirtilmiş olduğu gibi, siz Rab İsa Mesih’e ve O’nun sizin için yaptıklarına güvendiğiniz an, Tanrı’nın ailesinin bir üyesi olacaksınız.

Artık Tanrı size uzak görünmeyecek.

Sizin Babanız olacak.

“Kendisini kabul edip iman edenlerin hepsine Tanrı’nın çocukları olma hakkını verdi… onlar Tanrı’dan doğdular.” (Yuhanna 1:12)

Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlu’nun ‘Abba! Baba!’ diye seslenen Ruhu’nu yüreklerinize gönderdi.” (Ga­latyalılar 4:6)

Dünya, insanlardan uzakta olan, törenler talep eden, insanlara Kendisi ile kişisel bir ilişki sunmayan bir Tanrı’yı resmeden dinler ile doludur. Tüm bunların aksine Oğlu’nu yeryüzüne gönderen Tanrı, Kendisini günahkârları seven bir göksel Baba olarak açıklamıştır. Oğlu İsa Mesih’i kabul eden herkese, onları temizleyeceği, onlara Mesih’in mükemmelliğini giydireceği ve Kutsal Ruhu’nu onların yüreklerine göndereceği vaadini verir.

Pakistanlı Belkıs Şeyh, O’na Baba Demeye Cesaret Ettim (Türkçeye “Tanrı Bana ‘Kızım’ Dedi” adıyla çevrildi) adlı kitabında tek gerçek Tanrı’nın mesajını bulmak için yaptığı araştırmayı anlatır. Kutsal Kitap’ı kendisinin yetiştirildiği din kitabı ile aylarca karşılaştırdı ve sonra Tanrı’ya kendisine gerçeği göstermesi için feryat ettikten sonra bir deneyim yaşadı. Bu deneyimini bizlere şöyle anlatır:

Her iki kitabı da ellerime aldım ve yukarı kaldırdım: ‘Hangisi Baba?’ diye sordum. ‘Hangisi Senin kitabın?’ Sonra olağanüstü bir şey oldu. Şimdiye kadar hayatımda hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Çünkü iç varlığımda bir ses duydum, bu ses benimle sanki ben içsel zihnimde sözcükler tekrarlıyormuşum gibi net bir şekilde konuştu. Sözcükler canlıydı, şefkat doluydu, ama aynı zamanda da yetki ile söylenmişlerdi.

‘Karşına hangi kitapta Baba olarak çıkıyorum?’

Kendimi şu yanıtı verirken buldum: ‘Kutsal Kitap’ta.’249

Tanrı, bu Pakistanlı hanımın Babası olduğu gibi benim de Babam’dır. Tanrı’nın mesajına inandığım gün ruhsal olarak yeniden doğdum. Tanrı’nın ailesinin bir üyesi olarak sahip olduğum bu konumumu kaybetmeme hiçbir şey engel olamaz. İsa şöyle dedi: “Koyunlarım sesimi işitir. Onlara sonsuz yaşam veririm; asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz.” (Yuhan­na 10:27-28)

İLİŞKİ & PAYDAŞLIK

O zaman ben günah işlediğimde ne olur? İşlediğim günah Tanrı’dan tekrar ayrılmama neden olur mu?

Eğer bir oğul yersel babasına itaat etmezse, ailenin üyesi olmasına son verilir mi? Hayır, bir oğlun itaatsizliği onun doğmamış gibi kabul edilmesine neden olmaz. Oğlun anne ve babası ile olan fiziksel bağı bozulamaz. Aynı şey sizin Tanrı ile olan ruhsal bağınız için de geçerlidir. Tanrı’nın, yeniden doğan bir çocuğu olarak sahip olduğunuz konumu hiçbir şey size kaybettiremez. İnanan herkes, “ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı’nın diri ve sonsuz (kalıcı) sözü aracılığıyla yeniden doğdu.” (1. Petrus 1:23)

Tanrı sizin göksel Babanızdır. Mesih’in size giydirilmiş olan doğruluğu, sizden hiçbir zaman geri alınmayacaktır. Kutsal Ruh sizi asla terk etmeyecektir.

Sonsuza kadar güvenlik içindesiniz.

“Eminim ki, ne ölüm ne yaşam ..bizi Rabbimiz Mesih İsa’da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.” (Romalılar 8:38-39)

Tanrı’nın içimde bina etmiş olduğu sonsuz ilişkiyi benim yapacağım hiçbir hareket bozamaz. Ama yine de günah Tanrı ile olan günlük paydaşlığımı etkileyecektir.

KONUM & DURUM

Bir babanın, oğluna, gidip bahçede çalışmasını söylediğini varsayın, ama oğul babasının söylediğini yapmak yerine arkadaşlarıyla futbol oynamaya gider. Çocuğun, babasının bir oğlu olarak konumu değişmeyecektir, ama oğlun babası ile olan paydaşlığının koşulu bu durumdan kesinlikle etkilenecektir! Oğul eve döndüğünde sorguya çekilecektir; bazı sert sözler söylenecek ve uygun bir disiplin eylemi söz konusu olacaktır. Oğul, babası ile yakın bir ilişkinin tadını tekrar çıkarabilmek için itaatsiz davranışını itiraf etmek zorundadır.

Aynı şey Tanrı’ya ait olan kişiler için de geçerlidir. Tanrı, çocukları günah işledikleri zaman onları terbiye eder.

“Oğlum, RAB’bin terbiye edişini hafife alma, O’nun azarlamasından usanma. Çünkü Rab oğlundan hoşnut bir baba gibi, sevdiğini azarlar.” (Süleyman’ın Özdeyişleri 3:11-12)

Tanrı’yla gündelik paydaşlığımıza gelince, Kutsal Kitap şöyle diyor:

O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Eğer günahımız yok dersek, kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.” (1. Yuhanna 1:6,8-9)

İçlerinde konut kurmuş olan Kutsal Ruh Tanrı’nın çocuklarının günahın her şeklinden nefret etmelerini ister. Günahın ne kadar “küçük” olduğu önemli değildir. Tanrı bizi, yaşamlarımızdaki, bazı kişilerin belki günah olarak bile adlandırmayacakları türde günahlara karşı duyarlı kılmak ister.

Örneğin, eşimle yeterince nazik olmayan bir ifadeyle konuşursam ya da bana karşı haksızlık eden birine karşı sevgiye yakışmayan bir tutum içindeysem veya bir gerçeği eksik söylediğimde, Kutsal Ruh beni günahım konusunda ikna eder. Çözüm, Rab’be “günahlarımı itiraf etmek” ve gücendirdiğim kişiden af dilemektir. Bunu yaptığım takdirde, Rabbim ile yakın ve tatlı paydaşlığın tadını tekrar çıkarabilirim.

Farkı anlıyor musunuz?

Mesih’te Tanrı’nın önündeki konumum mükemmellik konumudur, ama günlük yaşamımdaki durumum, mükemmelden eksiktir.

O’nun benim için yerine getirdiği kurtuluş işi sonsuza kadar tamamlandı, ama O’nun benim içimdeki işi ben O’nu Cennette görene kadar devam edecektir.

BİR AMAÇ İÇİN KURTARILDIK

Mesih’in Kutsal Ruh’u Tanrı halkının düşünme, konuşma ve hareket etme biçimini değiştirmek ister. O, şöyle der:

Kutsal olun, çünkü ben kutsalım.” (1. Petrus 1:16)

O, halkına aynı zamanda şunları da söyler: “Akılsız olmayın. Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın. Şarap ile sarhoş olmayın. Bunun yerine Ruh ile dolu olun (Ruh’a teslim olun, Ruh tarafından kontrol edilin).” (Efesliler 5:17-18)

Kutsal Ruh, kişiliklerimizi ezmez; aksine, Tanrı’nın yaşamamız için amaçlamış olduğu doğru ve zaferli yaşamları günlük yaşam seviyesinde sürdürmemiz için bizi özgür kılar. Tanrı bizi bir amaç için kurtarmıştır. Düşündüğümüz, söylediğimiz ve yaptığımız her şeyde O’nu yüceltmeye çağrıldık.

“Bedeninizin Tanrı’dan aldığınız ve içinizdeki Kutsal Ruh’un tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Çünkü bir bedel karşılığı satın alındınız. Bu nedenle Tanrı’yı bedeninizde ve ruhunuzda yüceltin.” (1. Korintliler 6:19-20)

Müjde’ye inanan bizler için bu durumun nasıl da yaşam değiştiren bir gerçek olması gerekir! Tanrı’nın kişisel varlığı içimizde yaşıyor! Biz O’na boyun eğdikçe yaşamlarımız O’nun adını yüceltecek ve diğer insanlara bereket getirecek.

Kutsal Ruh’un insanların yaşamlarının işleyişi hakkında bundan daha çok şey söylenebilir.

Kutsal Ruh teselli eder, güçlendirir, rehberlik eder, aydınlatır ve eğitir.

İmanlılara Kutsal Yazılar’ı anlamaları için yardımcı olur.250

Tanrı ile bağlantı kurarak dua etmemizi sağlar.251

O, halkının diğer insanlara yardım edebilmesi ve onları bina edebilmesi için özel armağanlar ve yetenekler verir.252

Mesih’in izleyicilerini, karşı koyma ne kadar büyük olursa olsun, Kendisi için çalışmaları ve tanıklık etmeleri için güçlendirir. İsa, öğrencilerine şöyle dedi:

“İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. Çünkü sizi mahkemelere verecek, havralarında kamçılayacaklar... Ama sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan Babanızın Ruh’u olacak.” (Matta 10:16-20)

O’NUN BENZEYİŞİNE DÖNÜŞMEK

Özetleyecek olursak Kutsal Ruh Tanrı’nın insanlık için tasarladığı amacının yerine gelmesini mümkün kılar; bu amaç şudur: Tek gerçek Tanrı’nın benzeyişini yansıtmak ve O’nunla sonsuza kadar sürecek olan yakın ilişkinin tadını çıkarmak.

“Bunun gibi Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder… Tanrı’nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki, Oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun.” (Romalılar 8:26, 28-29)

Tanrı, halkının yaşamlarındaki her olayı ve denemeyi halkını tekrar, “Oğlu’nun benzeyişine dönüştürmek için” kullanır.

Tanrı’nın kitabının ilk bölümü, ilk erkeğin ve kadının “Tanrı’nın benzeyişinde” yaratıldıklarını beyan eder. İnsanın, Yaratıcısına karşı günah işlemeyi seçmesi, bu benzeyişi kökünden bozdu. Ancak yine de zaman dolduğunda Tanrı mükemmel, görkemli Oğlu’nu dünyaya gönderdi.

İsa’nın günahsız yaşamı, ölümü ve dirilişi günahın neden olduğu zararın düzeltilmesi için Tanrı’nın programının ilk aşamasında yer aldı. Ancak yine de bu bölümde görmüş olduğumuz gibi, O’nun planında bundan çok daha fazlasına yer verilmiştir.

Sizin ve benim gibi çaresiz günahkârlar Tanrı’nın kurtuluş hakkındaki iyi haberine inandıkları an, Tanrı bize Kutsal Ruhu’nu verir; Kutsal Ruh, düşüncelerimizde, motiflerimizde, sözlerimizde ve eylemlerimizde bizi tekrar O’nun benzeyişine dönüştürme sürecini başlatır. Bu süreç, Tanrı’nın, günahın lanetini tersine çevirme programının ikinci aşamasıdır.

Tanrı, çocuklarının, Mesih’in karakterini ve davranışını yansıtmasını ister. “Hristiyan” teriminin belirtmesi gereken anlam budur. Ama yine de, Kutsal Ruh’un bizi Mesih’in eylemine dönüştürme eylemi, O’nu yalnızca yüz yüze gördüğümüz zaman tamamlanacak olan bir süreçtir.253

Bakın Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize Tanrı’nın çocukları deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba’yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı’nın çocuklarıyız, ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak, Mesih göründüğü zaman, O’na benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü O’nu olduğu gibi göreceğiz.” (1. Yuhanna 3:1-2)

O’na iman eden herkes için Tanrı Oğlu’nun kurtarma işlemi ve O’na boyun eğen herkesin içinde Tanrı’nın Ruhu’nun gerçekleştirdiği transformasyon eylemi uyarınca Şeytan’ın gücü etkisiz kılınır ve iman eden herkesin içinde Tanrı’nın sevgi, sevinç ve esenlikten oluşan doğruluk egemenliği yenilenir.

Amaç ile doldurulmuş yaşamlar ve gayretli bir umut ve beklenti ile, Tanrı’nın, Şeytan’ı, günahı ve ölümü sonsuza kadar ortadan kaldırmak için yapmış olduğu programın son aşamasını bekliyoruz.

İsa geri geliyor!